Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.donzella.pl

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak również do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego www.donzella.pl

 

1. Informacje ogólne i zastrzeżenia

 

1.1 Właścicielem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem: – www.donzella.pl jest firma:PPHU ROLBUD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Ciechanowie, 06-400, przy ulicy Niechodzkiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV wydział gospodarczy krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS 0000676983 , posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5662018237, REGON: 367243008

 

W dalszej części regulaminu zwany„Sprzedawcą”

1.2Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Adres : ul. Niechodzka 5, 06-400 Ciechanów

adres e-mail: bluedream@psbrolbud.pl

Nr tel: 662-372-002

1.3 Zapytania dotyczące celu możliwego wykorzystania produktu ze skutkiem przewidzianym w art. 556(1) kodeksu cywilnego należy kierować wyłącznie na adres bluedream@psbrolbud.pl

1.4 Komunikacja w sprawach związanych z zawartą umową, zgłaszaniem reklamacji oraz składaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem bluedream@psbrolbud.pl Sprzedawcy wskazanego w pkt 1.2 oraz adresu e-mail Klienta wskazanego przy rejestracji.

1.5 Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Wnioski o poprawę lub usunięcie danych należy kierować na adres bluedream@psbrolbud.pl lub pocztą tradycyjną na adres : Donzella/BlueDream ul. Niechodzka 5, 06-400 Ciechanów

1.6 W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnic ankietę.

1.7 Produkty objęte aktualną promocją są oznaczone znakiem graficznym Promocja Realizacja zamówień Produktów, będących w promocji, odbywa się wg kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania zapasów.

1.8 Wszelkie informacje, dotyczące produktów umieszczonych w Sklepie Internetowym, pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów.

1.9 Zamieszczone na stronach sklepu internetowego Donzella.pl zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).

1.10 Oznaczenia producentów i inne znaki towarowe należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

1.11 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2.Definicje

Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
Sprzedawca: jak w pkt 1.1. Sklep Internetowy: www.donzella.pl
Dzień roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Formularz rejestracji: formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta zawierającego dane do składania zamówień i zawarcia Umowy sprzedaży;
Formularz zamówienia: formularz uzupełniany on-line dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez wybór Produktów oraz określenie sposobu dostawy i płatności;
Produkt/Towar: rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem
Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3.Rejestracja i składanie Zamówień

3.1 Klient wypełnia formularz rejestracji zawierający niezbędne do składania Zamówień dane tj.: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Założenie Konta i zapisanie wprowadzonych danych następuje poprzez określenie hasła umożliwiającego indywidualny dostęp i naciśnięcie pola „Zarejestruj się ”.

3.2 Konto prowadzone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, żądania usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail bluedream@psbrolbud.pl
Istnieje możliwość dokonania zakupu bez konieczności zakładania konta , w takim przypadku klient po kliknięciu przycisku ,,Kupuję bez rejestracji” wypełnia dane tj.: imię i nazwisko/firma, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego i nr NIP jeżeli jest wymagany. Nie ma konieczności potwierdzania utworzenia konta przez Klienta

3.3 Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza zamówienia zawierającego wybrane przez Klienta Produkty i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola: „Kupuję i płacę”.

3.4 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego: komputer inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetową: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome.

3.5 Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6 Z tytułu zakupu towaru zostanie Kupującemu wystawiona i przesłana faktura. Faktura zostanie wystawiona jako faktura elektroniczna i zostanie udostępniona Kupującemu w postaci linku, który Kupujący otrzyma w osobnym e-mailu . Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

3.7 W przypadku zastrzeżeń co do funkcjonowania udostępnionego formularza do rejestracji Konta lub samego Konta - Klient może zwrócić się do Sprzedawcy, który niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od ich złożenia, udzieli odpowiedzi na zgłoszenie.

4. Sposoby i terminy płatności za Produkt

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1 Płatność on-line za pośrednictwem Shoper płatności - wybierając tę metodę Kupujący nie jest obciążany dodatkowymi kosztami prowizji. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji .

4.1.2. Pobranie przy odbiorze. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze w miejscu wskazanym przez Klienta jest on zobowiązany wpłacić kierowcy transportu wymaganą kwotę przed wydaniem Towaru. Za osobę upoważnioną do odbioru towaru uznaje się osobę wpłacającą wymaganą kwotę kierowcy transportu, bez potrzeby dostarczenia odrębnego upoważnienia. ta forma płatności jest niedostępna w przypadku gdy łączna cena zamawianych towarów, bez kwoty podatku (netto), przekracza kwotę 5 000 zł;

4.1.3 Operatorem płatności jest BlueMedia S.A. Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl)

5. Sposoby i termin dostawy Produktu.

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia bądź ustalane są indywidualnie w sposób określony w pkt 4 najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, przesyłka paczkomatowa, transport specjalistyczny indywidualnie ustalany ze względu na cechy danego Towaru, odbiór własny

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 24 h do 14 Dni roboczych, chyba że w opisie wskazano inny termin lub Sprzedawca, ze względu na szczególny przypadek, przed upływem terminu wskaże nowy terminu, nie dłuższy jednak niż 30 dni kalendarzowych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w pkt 5.1.1. - od dnia uznania rachunku Sprzedawcy.

5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.Zawarcie Umowy sprzedaży.

6.1. Za moment zawarcia umowy uznaje się

6.1.1 W przypadku płatności przelewem moment wpływu środków na konto bankowe

6.1.2 Dla płatności za pobraniem moment potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę.

6.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Z zastrzeżeniem pkt 4.2.3 poniżej - Klient ponosi koszty dostawy, których wysokość wraz z Ceną Produktu przedstawiona zostanie Klientowi przed wyrażeniem przez niego woli związania się Umową sprzedaży. Koszty dostawy są zależne od wagi oraz wymiarów Produktu i zostanie wskazana zbiorczo dla zamówienia
Koszty dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają szczególnych wymagań tj. doręczenia w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz paczek z zastrzeżeniem godziny odbioru. Warunki i koszty dostawy w tym zakresie wymagają indywidualnych ustaleń i Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą oraz uzyskać wskazanie kosztów dla tych szczególnych wymagań. Zamówienia złożone bez określenia szczególnych warunków dostaw realizowane będą w Dni robocze.

6.2.3. Odbiór własny. W przypadku wyboru opcji odbiór własny Klient nie ponosi kosztów dostawy. Odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub drogą mailową, terminu odbioru. Towar wydany zostanie tylko Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej (po wcześniejszym dostarczeniu upoważnienia faxem, drogą mailową lub osobiście) W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, towar zostanie wydany osobie dokonującej wpłaty.

6.3. Po złożeniu Zamówienia zawierającego akceptację obowiązku zapłaty Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i warunki Umowy sprzedaży oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, przy czym w przypadku wyboru formy płatności określonej w pkt 5.1.1. wysyłka Produktu może nastąpić nie wcześniej niż zarachowanie wpłaty na rachunku bankowym. Potwierdzenie o którym mowa w zadaniu powyższym następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

6.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.3 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

7.Reklamacja Towaru

7.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym, którego tekst dostępny jest na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/

7.2 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w każdej dopuszczanej przez prawo formie, w szczególności pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w pk 1.1 , w formie elektronicznej na adres e-mail przywołany w pkt 1.1. oraz dla klientów posiadających konto w serwisie poprzez formularz zgłoszeń na stronie sprzedawcy www.donzella.pl

7.3 Celem umożliwienia jak najszybszego rozpoznania reklamacji wskazane jest podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych: dane Towaru/Produktu, danych identyfikujących transakcję: nr zamówienia, imię i nazwisko kupującego lub inne mogące jednoznacznie potwierdzić dokonanie zakupu , rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania Kupującego w związku ze złożoną reklamacją oraz danych kontaktowych składającego reklamację na które Sprzedawca ma przesłać odpowiedź na reklamację.. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Przykładowy wzór druku reklamacji :


                                                                                                                Miejscowość, data...............................
Imię, nazwisko i adres Klienta

............................................................


                                                                                                             

Sprzedawca: Donzella ul. Niechodzka 5, 06-400 Ciechanów


Reklamacja


Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Stwierdzona wada polega na………………… i została stwierdzona w dniu ………………………..


W załączeniu składam dowód zakupu:


Odpowiedź na reklamację proszę przesłać na adres e-mail za pośrednictwem którego przesłana została reklamacja.


/podpis/

...............................................

7.4 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie na reklamację Konsumenta oznacza, że Sprzedawca uznaje reklamację Konsumenta za uzasadnioną.

7.5 W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, do dostarczenia Produktu na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 1.1. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest do udostępnienia Produktu Sprzedawcy celem zbadania w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.6 Dostarczenie lub udostępnienie, o który mowa w pkt. 8.5 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Konsumenta.,

7.7 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.2.1 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej ( tekst jednolity - Dz.U.2014.148 ), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

8.2.2 Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 .

8.3 Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

9.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bluedream@psbrolbud.pl– dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane w pkt. 1.1. Jak również w przypadku Konsumentów posiadających konto w serwisie w zakładce reklamacje i zwroty na stronie www.donzella.pl

9.2 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r ), który dostępny jest na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/ .Konsument otrzymuje formularz odstąpienia w korespondencji mailowej przesłanej w odpowiedzi na złożone zamówienie, może również w każdym czasie zwrócić się do Sprzedawcy o przesłanie formularza przesyłając prośbę w tym zakresie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w pkt. 1.2 Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.3.1 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

9.3.2 dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

9.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres wskazany w pkt 1.1 Konsument powinien dołączyć do zwracanego towaru dowód zakupu co w dużym stopniu przyspieszy procedurę zwrotu środków. .

9.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.8 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które zobowiązany jest ponieść konsument:

9.8.1 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.8.2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

10.1 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.2 W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.3 Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku Klienta nie będącego konsumentem.

10.4 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11. Postanowienia końcowe.

11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

11..2. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się i akceptację.

11.3.Przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO stanowi, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem w przypadku gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

11.4 Jeżeli w opisie Produktu, iż objęty został on gwarancją obejmuje informację o objęciu Produktu gwarancją producenta, o warunkach której Klient może uzyskać informację bezpośrednio na stronie internetowej danego. Producenta bądź kierując zapytanie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w pkt 1.2. Sprzedawca nie jest gwarantem - nie udziela gwarancji na oferowane w Sklepie Internetowym Produkty.

 

 1. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl